Авторефератлар - Ilmiy kengash

В.И. Романовский номидаги Математика институти ҳузуридаги илмий кенгаш
Title
Перейти к контенту
1. Каримов Эркинжон Тўлқинович.
Диссертация номи: «Каср ва бутун тартибли дифференциал тенгламалар учун интеграл улаш шартли чегаравий ва тескари масалалар»
Ихтисослик шифри: 01.01.02 – Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари доктори (DSc) илмий даражасига талабгор.

2. Алауадинов Амир Кадирбергенович.
Диссертация номи: «Ўлчовли операторлар алгебралари ва унинг қим алгебралари 2-локал дифференциаллашлари»
Ихтисослик шифри:  01.01.01 – Математик анализ (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

3. Дурдиев Умиджон Дурдимуратович.
Диссертация номи: «Ўрама кўринишдаги гиперболик интегро–дифференциал тенгламаларда махсус икки ўлчовли ядроларни аниқлаш масалаларини тадқиқ қилиш»
Ихтисослик шифри:  01.01.02 –  Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

4. Юсупов Бахтиёр Бахромбек ўғли.
Диссертация номи: «Лейбниц алгебраларининг локал ва 2-локал дифференциаллашлари»
Ихтисослик шифри: 01.01.06 – Алгебра (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

5. Расулов Мирожиддин Собиржонович.
Диссертация номи: «Параболик ва гиперболик тенгламалар учун номаълум чегарали масалалар»
Ихтисослик шифри: 01.01.02 –  Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

6. Рузиев Менглибай Холтожибаевич.
Диссертация номи: «Чегараланмаган соҳаларда сингуляр коэффициентли аралаш типдаги тенгламалар учун локал ва нолокал чегаравий масалалар»
Ихтисослик шифри: 01.01.02 – Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари доктори (DSc) илмий даражасига талабгор.

7. Арзиқулов Ғолибжон Пардаевич.
Диссертация номи: «Ядроси уч ўзгарувчили хусусий интеграл операторларнинг спектрал хоссалари»
Ихтисослик шифри: 01.01.01 –  Математик анализ (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

8. Мамадалиев Ўктамжон Хасанбоевич.
Диссертация номи: «Нилрадикали берилган ечилувчан Лейбниц алгебраларининг қаттиқлиги»
Ихтисослик шифри: 01.01.06 – Алгебра (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

9. Абдурасулов Қобилжон Комилжон ўғли.
Диссертация номи: «Нилрадикалининг тўлдирувчи фазоси қўшимча шартларни қаноатлантирувчи ечилувчан Лейбниц алгебралари»
Ихтисослик шифри: 01.01.06 – Алгебра (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

10. Сейпуллаев Жумабек Хамидуллаевич.
Диссертация номи: «Ҳақиқий қирралари симметрик фазоларнинг таснифи ва уларнинг JBW-алгебраларнинг геометрик тавсифига татбиқлари»
Ихтисослик шифри: 01.01.01 –  Математик анализ (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари доктори (DSc) илмий даражасига талабгор.

11. Имомкулов Анвар Норбобоевич.
Диссертация номи: «Чекли ўлчовли алгебраларни эволюцион алгебралар билан аппроксимациялаш»
Ихтисослик шифри: 01.01.06 –  Алгебра (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

12. Умберто Жил Силва Рафейро.
Диссертация номи: «Ностандарт функционал фазолар ва уларнинг гармоник анализга татбиқлари»
Ихтисослик шифри: 01.01.01 –  Математик анализ (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари доктори (DSc) илмий даражасига талабгор.

13. Бегжанова Камила Уснатдиновна.
Диссертация номи: «Кучсиз аддитив функционаллар фазоси аффин гомеоморфизмлари  ва уларнинг татбиқлари»
Ихтисослик шифри: 01.01.01 –  Математик анализ (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

14. Эргашев Тухтасин Гуламжанович.
Диссертация номи: «Кўп ўлчовли гипергеометрик функциялар ва уларнинг иккинчи тартибли бузиладиган хусусий ҳосилали дифференциал тенгламаларнинг потенциаллар назариясига татбиқлари»
Ихтисослик шифри: 01.01.02 – Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари доктори (DSc) илмий даражасига талабгор.

15. Юлдашев Турсун Камалдинович.
Диссертация номи: «Дифференциал ва интегро-дифференциал тенгламалар учун тўғри ва тескари масалалар»
Ихтисослик шифри: 01.01.02 – Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари доктори (DSc) илмий даражасига талабгор.

16. Солижанова Гулхаё Ойбек қизи.
Диссертация номи: «Берилган про-нилпотент алгебраларнинг ечилувчанга яқин Лейбниц кенгайтмалари»
Ихтисослик шифри: 01.01.06 – Алгебра (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

17. Сафаров Абдивохид Шукурович.
Диссертация номи: «Сонларни арифметик прогрессиядан олинган туб сонлар йиғиндиси кўринишида ифодалаш»
Ихтисослик шифри: 01.01.06 – Алгебра (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

18. Усмонов Жавохир Баходир ўғли.
Диссертация номи: «Дискрет вақтли бўлакли силлиқ динамик системалар»
Ихтисослик шифри: 01.01.01 – Математик анализ (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

19. Болтаев Ҳабибжон Ҳамитович.
Диссертация номи: «Ҳақиқий факторларнинг қисм факторлари ва уларнинг индекслари»
Ихтисослик шифри: 01.01.01 – Математик анализ (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

20. Абсаламов Акмал Толлибоевич.
Диссертация номи: «Гоносомал эволюцион оператордан ҳосил қилинган траекторияларнинг асимптотик характери»
Ихтисослик шифри: 01.01.01 – Математик анализ (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

21. Шарипов Саъдилло Олимжонович.
Диссертация номи: «Стохастик рекуррент жараёнларнинг асимптотик таҳлили»
Ихтисослик шифри: 01.01.05 – Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

22. Адашев Жобир Кодирович.
Диссертация номи: «Нилпотент Лейбниц алгебраларининг ечимли ва марказий кенгайтмалари ва берилган характеристик кетма-кетликка эга Кошул маъносида қўшма алгебраларининг таснифлари»
Ихтисослик шифри: 01.01.06 – Алгебра (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари доктори (DSc) илмий даражасига талабгор.

23. Рўзимурадова Дурдона Хамиджоновна.
Диссертация номи: «Динамик системаларнинг чегараланмаган лимит тўпламлари»
Ихтисослик шифри: 01.01.02 – Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

24. Муратова Хосият Абдувакилевна.
Диссертация номи: «Нильрадикали берилган ечилувчан, ҳамда уч ўлчамли содда Ли алгебраси билан ассоциирланган Лейбниц супералгебраларининг таснифи»
Ихтисослик шифри: 01.01.06 – Алгебра (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

25. Хамдамов Исакжан Мамасалиевич.
Диссертация номи: «Танланма экстремал қийматларининг асимптотик таҳлили ва қавариқ  қопламалар функционаллари учун лимит теоремалар»
Ихтисослик шифри: 01.01.05 – Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари доктори (DSc) илмий даражасига талабгор.

26. Братова (Какаджанова) Лейла Рэшитовна.
Диссертация номи: «Функциялар синфи билан индексланган эмпирик ўлчовларнинг асимптотик хоссалари»
Ихтисослик шифри: 01.01.05 - Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

27. Шопўлатов Шомурод Шорасул ўғли.
Диссертация номи: «m−субгармоник функциялар учун интеграл критериялар»
Ихтисослик шифри: 01.01.01 – Математик анализ (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

28. Исканаджиев Икромжон Мадашевич.
Диссертация номи: «Альтернирланган интеграл учун аппроксимацион схемалар ва уларнинг но-чизиқли бошқарув системаларидаги яқинлашиш масаласига татбиғи»
Ихтисослик шифри: 01.01.02 – Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари доктори (DSc) илмий даражасига талабгор.

29. Хусаинова Бикажон Бахрамбоевна.
Диссертация номи: «Боғлиқсиз тасодифий миқдорлар йиғиндиси тақсимотини нормал, Пуассон ва бирлик тақсимот қонунларига яқинлашиши»
Ихтисослик шифри: 01.01.05 - Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

30. Жалилов Алишер Акбарович.
Диссертация номи: «Айлана гомеоморфизмлари билан боғлиқ Данжуа тенглиги ва чексиз иккилик кетма-кетликлари»
Ихтисослик шифри: 01.01.01 –  Математик анализ (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

31. Қудратов Ҳамза Эргашевич.
Диссертация номи: «Критик тармоқланувчи тасодифий жараёнлар учун
лимит теоремалар ва моментлар учун баҳолар»
Ихтисослик шифри: 01.01.05 - Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

32. Шерматова Зарина Ҳаким қизи.
Диссертация номи: «Беш ўлчамли ечилувчан Лейбниц алгебралари ва баъзи тўла Лейбниц алгебраларининг таснифи»
Ихтисослик шифри: 01.01.06 - Алгебра (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

33. Ғайбуллаев Рустамжон Қаҳрамонович.
Диссертация номи: «Абел алгебраларнинг Лейбниц кенгайтмалари ва гипонилпотент идеали берилган n-Ли алгебраларнинг таснифи»
Ихтисослик шифри: 01.01.06 - Алгебра (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

34. Абдуллаҳ Курудирек (Abdullah Kurudirek).
Диссертация номи: «Таълим жараёнида ноевклид геометрияси элементларидан фойдаланиш методикаси»
Ихтисослик шифри: 13.00.02 - Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (математика фанлари)
Педагогика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

35. Холбоев Азамат Ғанишерович.
Диссертация номи: «Мунтазам кўпёқликнинг бир ўлчамли синчида зиддиятли бошқарувга оид комбинаторик масала»
Ихтисослик шифри: 01.01.06 - Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

36. Жураев Турсунбой Файзиевич.
Диссертация номи: «Баъзи ковариант функторларнинг қиймати бўлган фазоларнинг геометрик ва топологик хоссалари»
Ихтисослик шифри: 01.01.04 - Геометрия ва топология (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари доктори (DSc) илмий даражасига талабгор.

37. Рахимова Гулноза Гафуровна.
Диссертация номи: «Кетма-кет нопараметрик баҳолашнинг асимптотик масалалари»
Ихтисослик шифри: 01.01.05 - Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

38. Дехқонов Фаррухжон Нуриддин ўғли.
Диссертация номи: «Иссиқлик алмашиниш жараёнини чегаравий бошқариш»
Ихтисослик шифри: 01.01.02 - Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

39. Норматов Зафар Шермирза ўғли.
Диссертация номи: «Калоджеро-Мозер фазоларининг тавсифи»
Ихтисослик шифри: 01.01.06 - Алгебра (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

40. Мадаминов Бекзод Аллаярович.
Диссертация номи: «Функционал log-алгебраларнинг изоморфизмлари ва изометриялари»
Ихтисослик шифри: 01.01.01 –  Математик анализ (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

41. Наркузиев Бобомурад Абдувакилович.
Диссертация номи: «Эволюцион алгебралар ва уларнинг уч ўлчамли занжирлари»
Ихтисослик шифри: 01.01.06 - Алгебра (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

42. Хажиев Икромбек Озодович.
Диссертация номи: «Аралаш турдаги юқори тартибли дифференциал тенгламалар ва тенгламалар системаси учун нокоррект масалалар»
Ихтисослик шифри: 01.01.02 – Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари доктори (DSc) илмий даражасига талабгор.

43. Ҳакимов Отабек Норбўта ўғли.
Диссертация номи: «Чексиз ўлчамли ва ноарҳимед динамик системаларнинг Гиббс ўлчовлари назариясига татбиқлари»
Ихтисослик шифри: 01.01.01 – Математик анализ (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари доктори (DSc) илмий даражасига талабгор.

44. Буранов Жамшид Имамқулович.
Диссертация номи: «Функционал-дифференциал тенгламаларнинг турғунлик масалалари учун таққослаш усули»
Ихтисослик шифри: 01.01.02 - Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

45. Юлдашева Асал Викторовна.
Диссертация номи: «Перидинамик моделлар билан боғлиқ бўлган сингуляр интегро-дифференциал тенгламаларнинг ечилиши ҳақида»
Ихтисослик шифри: 01.01.02 - Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари доктори (DSc) илмий даражасига талабгор.

46. Рахмонов Фарҳод Дўстмуродович.
Диссертация номи: «Юқори тартибли хусусий ҳосилали дифференциал тенгламалар учун нолокал масалалар»
Ихтисослик шифри: 01.01.02 - Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

47. Холиқов Суюнжон Ҳамроқул ўғли.
Диссертация номи: «Бўлғуси математика ўқитувчиларини тайёрлаш жараёнида дифференциал тенгламалар модулини ўқитиш методикасини такомиллаштириш»
Ихтисослик шифри: 13.00.02 - Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (математика фанлари)
Педагогика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

48. Файзиев Юсуф Эргашевич.
Диссертация номи: «Эллиптик қисми юқори тартибли бўлган каср тартибли хусусий ҳосилали дифференциал тенгламалар учун тўғри ва тескари масалалар»
Ихтисослик шифри: 01.01.02 – Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари доктори (DSc) илмий даражасига талабгор.

49. Алиев Абдураҳмон Фарҳод ўғли.
Диссертация номи: «Айлананинг махсусликка эга бўлган акслантиришлари ёрдамида ҳосил қилинган тасодифий миқдорлар учун лимитик теоремалар»
Ихтисослик шифри: 01.01.05 - Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

50. Тоштемиров Баҳодиржон Ҳаётжон ўғли.
Диссертация номи: «Каср тартибли интегро-дифференциал операторлар қатнашган хусусий ҳосилали сингуляр дифференциал тенгламалар учун тўғри ва тескари масалалар»
Ихтисослик шифри: 01.01.02 - Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

51. Расулова Мухайё Акбаржон қизи.
Диссертация номи: «Рақобатлашувчи ўзаро таъсирли баъзи моделлар учун асосий ҳолатлар ва Гиббс ўлчовлари»
Ихтисослик шифри: 01.01.01 –  Математик анализ (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

52. Шойимардонов Собиржон Комилжонович.
Диссертация номи: «Океан экосистемалари ва эпидемиологик моделларнинг дискрет вақтли динамик системалари»
Ихтисослик шифри: 01.01.01 –  Математик анализ (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

53. Муҳиддинова Оқила Тулқин қизи.
Диссертация номи: «Юқори тартибли тенгламалар учун бошланғич-чегаравий ва тескари масалалар»
Ихтисослик шифри: 01.01.02 - Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

54. Умирхонов Масъудхон Тўрахон ўғли Ҳасанзода.
Диссертация номи: «Биринчи тартибли гиперболик тенгламалар системаси учун номаълум чегарали масалалар»
Ихтисослик шифри: 01.01.02 - Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

55. Ходжамуратова Индира Азатовна.
Диссертация номи: «Универсал алгебраларнинг алгоритмик тасвирлари устида ҳисобланувчи саналувчи топологик фазолар»
Ихтисослик шифри: 01.01.06 - Алгебра (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

56. Меражова Шаҳло Бердиевна.
Диссертация номи: «Aралаш параболо-гиперболик типдаги тенгламалар учун манбани аниқлаш тескари масалаларининг корректлигини тадқиқ этиш»
Ихтисослик шифри: 01.01.02 - Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.

57. Рахимов Камоладдин Ўринбаевич.
Диссертация номи: «Метрик графларда берилган каср ҳосилали дифференциал тенгламалар учун потенциаллар усули»
Ихтисослик шифри: 01.01.02 - Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари)
Физика-математика фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор.


Назад к содержимому